Về chúng tôi

Thông tin hội đồng quản trị

Thông tin cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA.

2024 RBHA Board Meeting Dates

July 9, 2024 - RBHA Board of Directors Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

June 26, 2024 - Finance Committee Meeting
4:00pm, RBHA Room 210

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

June 11, 2024 - RBHA Board of Directors Meeting & Retreat
2:30 pm
Delta Hotel Richmond Downtown, 555 E. Canal Street

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

June 5, 2024 - Finance Committee Meeting

4:00pm, Teleconference/Videoconference via Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

June 4, 2024 - Access & Service Delivery Committee Meeting 3:00pm, RBHA Boardroom 203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

May 7, 2024 - RBHA Board of Directors Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ


May 7, 2024 - Finance Committee Meeting
2:30pm, RBHA Room 210
 
April 26, 2024 - Human Resources Committee Meeting
12:45pm, RBHA Boardroom 203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

April 9, 2024 - RBHA Board of Directors Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

 

April 9, 2024 - Finance Committee Meeting
2:30pm, RBHA Room 210

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

 
March 5, 2024 - RBHA Board of Directors Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

 
March 5, 2024 - Finance Committee Meeting
2:30pm, RBHA Room 210

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

 
February 28, 2024 - Human Resources Committee
Closed Session Meeting
2pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

February 22, 2024 - Human Resources Committee Closed Session Meeting 1pm, RBHA Boardroom #203

 

February 6, 2024 - RBHA Board of Directors Meeting3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

 January 31, 2024 - Finance Committee Meeting
4pm, RBHA Boardroom #203
PUBLIC NOTICE

   January 9, 2024 - RBHA Board of Directors Meeting
   3pm, Teleconference/ Video Conference via Zoom
PUBLIC NOTICE & AGENDA

2024 RBHA Board Meeting Minutes

January 2024 Minutes

 RBHA's Community Services Performance Contract FY24-25 -PUBLIC NOTICE

Ngày họp Hội đồng quản trị RBHA 2023

December 13, 2023 - Finance Committee Meeting
4pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

December 12, 2023 - Human Resources Committee Meeting
10am, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

December 5, 2023 - Access & Service Delivery Committee Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

November 14, 2023 - RBHA Board of Directors Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

November 8, 2023 - Human Resources Committee Closed Session Meeting 
3:30pm, Teleconference/Videoconference via Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

November 1, 2023 - Finance Committee Meeting
4pm, RBHA Boardroom #203

 THÔNG BÁO CÔNG KHAI

October 24, 2023 - Access & Service Delivery Committee Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

October 3, 2023 - RBHA Board of Directors Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

September 28, 2023 - Executive Committee Meeting
1pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

September 27, 2023 - Finance Committee Meeting
4pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

September 12, 2023 - Access & Service Delivery Committee Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

September 5, 2023 - RBHA Board of Directors Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

August 30, 2023 - Finance Committee Meeting
4:00pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

July 26, 2023 - Finance Committee Meeting
4:00pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

July 25, 2023 - RBHA Human Resources Committee Mtg.
11am, RBHA Room #210

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

July 25, 2023 - RBHA Executive Committee Meeting
10am, RBHA Room #210

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

July 11, 2023 - RBHA Board of Directors Meeting
3pm, RBHA Boardroom #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ngày 28 tháng 6 năm 2023 - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4:00 chiều
Phòng họp RBHA #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 27/6/2023 - Cuộc họp Ban Chấp hành
9:00 sáng
Phòng họp RBHA #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 13 tháng 6 năm 2023 - Hội nghị Hội đồng quản trị RBHA & rút lui
2:30 chiều
Khách sạn Delta Richmond Downtown, 555 E. Canal Street

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Tháng Sáu 6, 2023 - Cuộc họp Ủy ban Tiếp cận &; Cung cấp Dịch vụ
3:00 chiều
Phòng họp RBHA #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 31 tháng 5 năm 2023 - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4:00 chiều
Phòng họp RBHA #203

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 2 tháng 5 năm 2023 - Cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Phòng họp RBHA và Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ngày 26 tháng 4 năm 2023 - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4:00 chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 25/4/2023 - Cuộc họp Ban Chấp hành
8:30 sáng
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 11 tháng 4 năm 2023 - Cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Phòng họp RBHA và Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

14 Tháng Ba, 2023 - Cuộc họp Ủy ban Tiếp cận &; Cung cấp Dịch vụ
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 7 tháng 3 năm 2023 - Cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Phòng họp RBHA và Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ngày 1 tháng 3 năm 2023 - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 7 tháng 2 năm 2023 - Cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Phòng họp RBHA và Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ngày 25 tháng 1 năm 2023 - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Tháng Một 20, 2023 - Cuộc họp Ủy ban Vận động & Giáo dục Cộng đồng
11 giờ sáng
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 3 tháng 1 năm 2023 - Cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Phòng họp RBHA và Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

2023 RBHA Board Meeting Minutes

November 2023 Minutes

October 2023 Minutes

September 2023 Minutes

July 2023 Minutes

June 2023 Minutes

May 2023 Minutes

April 2023 Minutes

March 2023 Minutes

February 2023 Minutes

January 2023 Minutes

Ngày họp Hội đồng quản trị RBHA 2022

Ngày 8 tháng 12 năm 2022 - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Tháng Mười Hai 6, 2022 - Cuộc họp Ủy ban Tiếp cận &; Cung cấp Dịch vụ
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 1 tháng 11 năm 2022 - Cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Phòng họp RBHA và Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ngày 26 tháng 10 năm 2022 - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Tháng Mười 14, 2022 - Cuộc họp Ủy ban Vận động & Giáo dục Cộng đồng
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 11 tháng 10 năm 2022 - Cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Phòng họp RBHA và Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Tháng Chín 28, 2022 - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 6 tháng 9 năm 2022 - Cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Phòng họp RBHA và Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 31 tháng 8 năm 2022 - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 5 tháng 7 năm 2022 - Cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Phòng họp RBHA và Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ngày 29 tháng 2022 năm XNUMX - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX - Cuộc họp Ủy ban Cung cấp Dịch vụ &Tiếp cận
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị truyền hình qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

21 tháng 6 năm 2022 - Hội đồng quản trị RBHA
2:30 chiều
Delta Hotel Richmond Downtown, 555 E. Canal St., 23219

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ngày 16 tháng 6 năm 2022 - Hội nghị Ủy ban Tài chính
11 giờ sáng
Hội nghị truyền hình / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 25 tháng 5 năm 2022 - Hội nghị Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị truyền hình / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 3 tháng 5 năm 2022 - Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Hội nghị truyền hình / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

12 tháng 4 năm 2022 - Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Hội nghị truyền hình / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022 - Hội nghị Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị truyền hình / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 30 tháng 3 năm 2022 - Hội nghị Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị truyền hình / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 25 tháng 3 năm 2022 - Hội nghị Ban Chấp hành
2 giờ chiều
Hội nghị truyền hình / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 22 tháng 3 năm 2022 - Cuộc họp Ủy ban Tiếp cận & Dịch vụ
3 giờ chiều
Hội nghị truyền hình / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 9 tháng 3 năm 2022 - Cuộc họp Ủy ban Vận động & Giáo dục Cộng đồng
3 giờ chiều
Hội nghị truyền hình / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 1 tháng 3 năm 2022 - Hội nghị Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ngày 23 tháng 2 năm 2022 - Hội nghị Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 8 tháng 2 năm 2022 - Cuộc họp Ủy ban Giao hàng Truy cập & Dịch vụ
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 1 tháng 2 năm 2022 - Cuộc họp Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Ngày 26 tháng 1 năm 2022 - Hội nghị Ủy ban Tài chính
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

10 Tháng một, 2022 - Cuộc họp Ủy ban Đề cử & Luật
1 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 5 tháng 1 năm 2022 - Hội nghị Ban Chấp hành
2 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Ngày 4 tháng 1 năm 2022 - Hội đồng quản trị RBHA
3 giờ chiều
Hội nghị truyền hình / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Biên bản họp hội đồng quản trị RBHA 2022

Tháng Mười Một 2022 Phút

Tháng Mười 2022 Phút

Tháng Chín 2022 Phút

Tháng Bảy 2022 Phút

Tháng Sáu 2022 Phút

Có thể 2022 Phút

Tháng Tư 2022 Biên bản

Tháng Ba 2022 Phút

Phút tháng 2 năm 2022

Phút tháng 1 năm 2022

Bản ghi cuộc họp hội đồng quản trị RBHA 2022

Ghi âm tháng 2022 năm XNUMX

Ghi âm Tháng Tư 2022

Ghi âm tháng 3 năm 2022

Ghi âm tháng 2 năm 2022

Ghi âm tháng 1 năm 2022

Ngày họp 2021

Ngày 5 tháng 1 năm 2021
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

Ngày 2 tháng 2 năm 2021
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

Ngày 2 tháng 3 năm 2021
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

Ngày 13 tháng 4 năm 2021
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

Ngày 4 tháng 5 năm 2021
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

Ngày 22 tháng 6 năm 2021
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

Ngày 29 tháng 6 năm 2021 - Cuộc họp Ủy ban Tài chính
4 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

Cuộc họp Ủy ban THÔNG BÁO CÔNG CỘNG

Ngày 6 tháng 7 năm 2021
3pm, RBHA, Phòng 203
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

Ngày 12 tháng 8 năm 2021
9 giờ sáng, Cuộc họp Ban chấp hành
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

Cuộc họp Ủy ban THÔNG BÁO CÔNG CỘNG

Hợp đồng thực hiện dịch vụ cộng đồng FY22 &23 - Thông báo công khai

Cuộc họp Ủy ban Tài chính THÔNG BÁO CÔNG KHAI

7 Tháng chín, 2021
17h, Hội nghị Ủy ban Tài chính
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

7 Tháng chín, 2021
17h, Hội nghị Hội đồng quản trị
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI - Cuộc họp Ủy ban Truy cập & Cung cấp Dịch vụ

14 Tháng chín, 2021
3 giờ chiều, Cuộc họp Ủy ban Giao dịch và Truy cập
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

Cuộc họp Ủy ban Tài chính THÔNG BÁO CÔNG KHAI

29 Tháng chín, 2021
17h, Hội nghị Ủy ban Tài chính
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

5 Tháng mười, 2021
17h, Hội nghị Hội đồng quản trị
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

Cuộc họp Ủy ban Tài chính THÔNG BÁO CÔNG KHAI

27 Tháng mười, 2021
17h, Hội nghị Ủy ban Tài chính
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

Cuộc họp Ủy ban Điều hành và Nhân sự THÔNG BÁO CÔNG KHAI

27 Tháng mười, 2021
9:30 sáng, Cuộc họp Ủy ban Exec & HR
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

THÔNG BÁO CÔNG KHAI & CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

9 Tháng mười một, 2021
17h, Hội nghị Hội đồng quản trị
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

Cuộc họp Ủy ban Tài chính THÔNG BÁO CÔNG KHAI

8 Tháng mười hai, 2021
17h, Họp Ủy ban Tài chính
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

Ngày họp năm 2020

Ngày 4 tháng 2 năm 2020
3 giờ chiều
RBHA, Phòng 203

 

Ngày 3 tháng 3 năm 2020
3 giờ chiều
RBHA, Phòng 203

Ngày 14 tháng 4 năm 2020
3 giờ chiều
Cuộc gọi Hội thảo

Ngày 5 tháng 5 năm 2020
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

Ngày 23 tháng 6 năm 2020
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

Chương trình

Ngày 7 tháng 7 năm 2020
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

Ngày THAY ĐỔI NGÀY 4 tháng 8 năm 2020: Ngày 11 tháng 8 năm 2020
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

Ngày 1 tháng 9 năm 2020
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CUỘC HỌP ỦY BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RBHA

Ngày 6 tháng 10 năm 2020
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

THAY ĐỔI NGÀY 3 tháng 11 năm 2020: Ngày 10 tháng 11 năm 2020
3 giờ chiều
Hội nghị từ xa / Hội nghị video qua Zoom

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ & Thông báo công khai

Tháng 12 năm 2020 – KHÔNG HỌP

Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị RBHA

Bản ghi cuộc họp hội đồng quản trị RBHA

 

Liên lạc

Bạn muốn liên hệ với ai?