Circe Black: Tôi trở thành một nhân viên xã hội để...

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

Tôi trở thành một nhân viên xã hội khi tôi nhận ra những người tôi muốn trao quyền có thể không có nguồn lực hoặc quyền truy cập nếu tôi chọn một nghề khác. Tôi tin vào sự phục vụ, một bài học tôi đã học được bằng cách quan sát các thành viên gia đình có ảnh hưởng nhất của tôi. Mọi người đều cần sự giúp đỡ vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của họ và tôi muốn giúp đỡ người khác bằng cách trở thành một phần của giải pháp của họ. Mặc dù tôi không còn cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp, tôi hỗ trợ các dịch vụ quan trọng mà chúng tôi cung cấp cho cộng đồng và nhân viên của chúng tôi, điều mà tôi thực sự thích. Công tác xã hội là một cảnh quan rộng lớn của cơ hội, tôi rất biết ơn khi được là một phần của nghề nghiệp.

 

Circe Đen, LCSW